Rješenje o vršenju poslova davanja stručne ocjene iz oblasti zaštite od požara u tehničkoj dokumentaciji i izradi elaborata zaštite od požara

 • izrada Elaborata zaštite od požara
 • izrada Plana zaštite od požara
 • izrada Pravilnika zaštite od požara
 • izrada Priloga zaštite od požara
 • izrada Plana evakuacije
 • pregled i ispitivanje PP aparata
 • pregled i ispitivanje hidrantske mreže
 • pregled i ispitivanje vatrodojavnih sistema
 • pregled i ispitivanje stabilnih sistema za gašenje požara
 • pregled i ispitivanje sistema antipanik rasvjete
 • pregled i ispitivanje gromobranskih i elektro instalacija
 • obuka radnika iz oblasti zaštite od požara
 • obuka radnika za rukovanje zapaljivim tečnostima i gasovima

Rješenje za vršenje poslova ispitivanja i servisiranja vatrodojavnih i stabilnih sistema za dojavu i gašenje požara

Rješenje za vršenje kontrolnog ispitivanja ručnih i prevoznih aparata za gašenje početnog požara

Rješenje o ispunjenosti uslova za pregled, servisiranje, ispitivanje i podešavanje opreme, instalacija i uređaja za pogon motornih vozila na tečni naftni gas (propan-butan)

Stručno znanje lica koja mogu rukovati eksplozivnim materijama, zapaljivim tečnostima i gasovima u prometu